Skip to main content

NJPW Results: Road To The New Beginning (1/18/21)

  • Author:
  • Publish date:

NJPW Road To The New Beginning Results 

* Great-O-Khan & Will Ospreay def. Yuya Uemura & Satoshi Kojima

* DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Minoru Suzuki def. Jado, Gedo, El Phantasmo, Taiji Ishimori

* Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, Kazuchika Okada def. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, SANADA def. Tomoaki Honma, SHO, Kota Ibushi

* Master Wato & Hiroshi Tanahashi def. BUSHI & Shingo Takagi

Related Articles